Liên hệ liên quan nhập học

* Dành cho người liên quan đến doanh nghiệp và trường học liên hệ.liên hệ.

Họ và tên
Giới tính
Tuổi
Quốc tịch
Địa chỉ mail
Địa chỉ mail xác nhận
Bằng cấp gần nhất
Khóa học có nguyện vọng
Thời gian nhập học theo nguyện vọng

* Thời gian nhập học của Khóa đào tạo dự bị là tháng 4 và tháng 10.
* Thời gian nhập học của Khóa học tìm việc làm trong kinh doanh là tháng 4.

Nguồn tìm hiểu về trường (trả lời tự do)

Dành cho những người chọn “Xem quảng cáo” và “Khác”, vui lòng điền tên và các chi tiết về tạp chí đăng tải.
(trả lời tự do)

Nội dung liên hệ

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Trường Nhật ngữ Akamonkai (sau đây gọi tắt là: Akamonkai) cam kết sẽ đảm bảo việc sử dụng thông tin cá nhân đã gửi cho chúng tôi theo những quy định sau đây.

[Mục đích sử dụng]

1)Để trả lời khi liên hệ

[Cung cấp cho bên thứ ba]

Akamonkai sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin các nhân nào cho bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của người gửi thông tin, trừ trường hợp pháp luật quy định.

[Ủy thác công việc sử dụng thông tin cá nhân]

Trong hoạt động quản lý kinh doanh, Akamonkai sẽ uỷ thác 1 phần công việc ra bên ngoài và gửi thông tin cá nhân cho nơi uỷ thác công việc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong trường hợp này, trường sẽ chọn nơi ủy thác có quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân thích hợp và cam kết những nội dung cần thiết để ngăn chặn sự rò rỉ thông tin bằng các quy định về bảo mật và quản lý thích hợp thông tin cá nhân, v.v… .

[Tự do cung cấp thông tin cá nhân]

Việc cung cấp thông tin cá nhân cho Akamonkai là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý trước là có trường hợp trường có thể không hồi đáp hoặc thực hiện dịch vụ khi không nhận được thông tin cá nhân.

[Về việc yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân]

Chủ thông tin cá nhân có quyền thông báo, tiết lộ, sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ và sử dụng theo mục đích sử dụng hoặc yêu cầu quyền từ chối cung cấp. Vui lòng liên hệ quầy tư vấn dưới đây để biết thêm chi tiết.

Trường Nhật ngữ Akamonkai
Nơi liên hệ: Quầy liên hệ thông tin cá nhân
6-39-12, Higashi Nippori, Arakawa-ku,Tokyo, 116-0014
ĐT: 03-3806-6102