Dành cho người liên quan đến doanh nghiệp và trường học liên hệ

*Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng học viên của Akamonkai (việc làm thêm và nhân viên chính thức), vui lòng liên hệ Trang chủ của công ty tập đoàn, công ty cổ phầnHUMAN POWER.

Họ và tên
Tên doanh nghiệp và trường học
Tên phòng ban
Địa chỉ mail
Địa chỉ mail
Số điện thoại
Nội dung liên hệ

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Trường Nhật ngữ Akamonkai (sau đây gọi tắt là: Akamonkai) cam kết sẽ đảm bảo việc sử dụng thông tin cá nhân đã gửi cho chúng tôi theo những quy định sau đây.

[Mục đích sử dụng]

1)Để trả lời khi liên hệ

[Cung cấp cho bên thứ ba]

Akamonkai sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin các nhân nào cho bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của người gửi thông tin, trừ trường hợp pháp luật quy định.

[Ủy thác công việc sử dụng thông tin cá nhân]

Trong hoạt động quản lý kinh doanh, Akamonkai sẽ uỷ thác 1 phần công việc ra bên ngoài và gửi thông tin cá nhân cho nơi uỷ thác công việc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong trường hợp này, trường sẽ chọn nơi ủy thác có quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân thích hợp và cam kết những nội dung cần thiết để ngăn chặn sự rò rỉ thông tin bằng các quy định về bảo mật và quản lý thích hợp thông tin cá nhân, v.v… .

[Tự do cung cấp thông tin cá nhân]

Việc cung cấp thông tin cá nhân cho Akamonkai là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý trước là có trường hợp trường có thể không hồi đáp hoặc thực hiện dịch vụ khi không nhận được thông tin cá nhân.

[Về việc yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân]

Chủ thông tin cá nhân có quyền thông báo, tiết lộ, sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ và sử dụng theo mục đích sử dụng hoặc yêu cầu quyền từ chối cung cấp. Vui lòng liên hệ quầy tư vấn dưới đây để biết thêm chi tiết.

Trường Nhật ngữ Akamonkai
Nơi liên hệ: Quầy liên hệ thông tin cá nhân
6-39-12, Higashi Nippori, Arakawa-ku,Tokyo, 116-0014
ĐT: 03-3806-6102